Algemene Voorwaarden Stock Today BV

Artikel 1: Definities

 • Stock Today BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stock Today BV, gevestigd te Zuidbroek (9636 HT) aan de Europaweg 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67864937, hierna te noemen: “Stock Today”.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Stock Today een overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stock Today en de Klant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Fulfilment diensten: de door Stock Today aangeboden diensten met betrekking tot de opslag, verwerking en verzending van bestellingen van de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stock Today en alle met Stock Today gesloten overeenkomsten.
 • De Klant accepteert deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Stock Today.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge afspraken of afspraken die afwijken van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, gelden niet.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • Alle offertes van Stock Today zijn vrijblijvend.
 • Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de offerte door de Klant.

Artikel 4: Prijzen

 • De prijzen van de Fulfilment diensten worden vermeld in de offerte.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Stock Today heeft het recht de prijzen te wijzigen. De gewijzigde prijzen treden in werking op de in de mededeling van prijswijziging genoemde datum.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 • De Klant dient te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • Stock Today heeft het recht om bij niet-tijdige betaling van de Klant verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

 • Stock Today zal de Fulfilment diensten met de nodige zorg uitvoeren.
 • De Klant is verplicht om Stock Today alle benodigde informatie en materialen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en materialen.

Artikel 7: Levering

 • De bestellingen van de Klant worden verzonden door de door de Klant gekozen verzendmethode.
 • De levertijden zijn indicatief. Stock Today is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Stock Today is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van haar medewerkers.
 • Stock Today is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade door derden.
 • De aansprakelijkheid van Stock Today is beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering, vermeerderd met het eigen risico.

Artikel 9: Reclamatie

 • De Klant dient klachten over de Fulfilment diensten binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Stock Today te melden.
 • Stock Today zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen.
 • Indien de klacht gegrond is, zal Stock Today de klacht naar tevredenheid van de Klant oplossen.

Artikel 10: Ontbinding

 • Stock Today heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 • De Klant heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Stock Today een van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en na schriftelijke aanmaning een redelijke termijn om alsnog te presteren heeft laten verstrijken.

Artikel 11: Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar verkrijgen geheim te houden.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stock Today is gevestigd.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geldigheid

 • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 15: Wijzigingen

 • Stock Today heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op de in de mededeling van wijziging genoemde datum.

Artikel 16: Slotbepaling

 • Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Stock Today en de Klant met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Zuidbroek op 28 mei 2024.

Stock Today BV

G.P. ten Cate
Eigenaar en CTO